ขนาดอักษร Facebook

ชูป่าครอบครัวกาฬสินธุ์นำศาสตร์พระราชาแก้จน

ที่สวนนาป่าเห็ด เฮินโฮม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพิชิต สมบัติมาก ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะเข้าติดตามความคืบหน้าและตรวจเยี่ยมการดำเนินการป่าครอบครัวของนายประพันธ์ เวียงสมุทร ชาว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ พร้อมเครือข่ายได้ร่วมกันผลักดันให้เป็นป่าครอบครัว โดยการน้อมนำปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 หรือศาสตร์พระราชามาปฏิบัติ จนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งเรื่องการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของป่าและชุมชนมีรายได้เป็นอย่างดี และสามารถตอบโจทย์นโยบายแก้ปัญหาความยากจนกาฬสินธุ์แฮบปี้เนสโมเดลของรัฐบาล โดยมีส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น เครือข่าย และประชาชนให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า บทบาทภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องป่า ทางกระทรวงฯได้ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะพื้นที่ป่าที่มีอยู่ ทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์ หรือพื้นที่ของเอกชน หรือที่เราเรียกว่าป่าครอบครัว แต่ในส่วนพื้นที่ที่ว่างเปล่าจะสามารถปลูกป่าเพิ่มเติมได้อย่างไรบ้างนั้น ขณะนี้ทางกระทรวงฯ โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ก็ให้ความสำคัญของเรื่องการทำเรือนเพาะชำต้นกล้าชุมชน โดยชุมชนจะเป็นผู้ดำเนินการ และทางกระทรวงฯจะเป็นผู้สนับสนุนในด้านอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้แต่ละพื้นที่มีต้นกล้าไม้ที่จะนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่ป่า

นายวิจารย์ กล่าวต่อว่า สิ่งที่เราจะเข้ามาส่งเสริมต่อไปคืออาจจะพัฒนาในหลายกรณี เพื่อให้เกิดมูลค่าและประโยชน์จากป่า ซึ่งตอนนี้มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ และอีกหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งเป็นองค์กรมหาชน ภายใต้กระทรวงฯคือสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพก็จะเข้ามาต่อยอดจากป่าครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนทำอยู่ในขณะนี้ ให้เกิดผลผลิตเชิงพาณิชย์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน เนื่องจาก จ.กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดเป้าหมายหนึ่งที่รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาความยากจน และกำหนดให้เป็นจังหวัดโมเดลที่แก้ปัญหาความยากจน

ด้านนายพิชิต สมบัติมาก ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สวนนาป่าเห็ด เฮินโฮม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ เป็นต้นแบบป่าครอบครัว ที่เกิดจากกลุ่มเครือข่ายสมาชิกที่ร่วมปลูกป่ากับทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ และถือเป็นป่าครอบครัวแห่งแรกที่จะเป็นตัวอย่างในการยกระดับและตอบโจทย์กาฬสินธุ์แฮบปี้เนสโมเดล หรือ นโยบายแก้ปัญหาความยากจนของรัฐบาล เพราะมีการน้อมนำศาสตร์พระราชาปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 มาส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือป่าพอกิน ป่าพอใช้ ป่าพออยู่ และป่าร่มเย็น อีกทั้งสวนนาป่าเห็ดเฮินโฮม เปรียบเสมือนซูปเปอร์มาเก็ตขนาดย่อม เนื่องในพื้นที่ 4 ไร่ แห่งนี้ มีทั้งอาหารป่า พืชผัก ผลไม้ และพืชสมุนไพรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สามารถเก็บรับประทานในครัวเรือนได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังสามรถนำเอาเปลือกไม้ ใบไม้และกิ่งก้าน มาต่อยอดในด้านธุรกิจครอบครัว จากการย้อมผ้าฝ้ายเข็น – ผ้าทอมือด้วยสีธรรมชาติ ทำให้รูปแบบสินค้าของธุรกิจผ้าฝ้าย ผ้าฝ้ายเข็น และผ้าทอมือของครอบครัวเฮินโฮมมีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อย่างไรก็ตามในปี 2561 ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ จ.กาฬสินธุ์ ได้ตั้งเป้าการดำเนินการป่าครอบครัวอย่างน้อย 1,000 แห่ง คลอบคลุม 18 อำเภอ และคาดว่าจะสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าอย่างน้อย 3,000 – 5,000 ไร่

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_11533/