ขนาดอักษร Facebook

เปิดคำพยากรณ์อนาคตไทย อีก 30 ปี แผ่นดินร้อนระอุ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลโดยตรงต่ออุณหภูมิโลก และแน่นอนว่าประเทศไทยก็ไม่อาจยืนอยู่เหนือผลกระทบนี้ไปได้ ซึ่งจากข้อมูลแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิอากาศในอนาคต ของสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชี้ชัดว่า ในอีกประมาณ 30 ปีข้างหน้า หรือในปี ค.ศ.2050 ประเทศไทยจะร้อนขึ้น

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมข้อมูลความผันแปรของอุณหภูมิประเทศไทย นำเสนอผ่าน infographic ชิ้นนี้ โดยจำแนกเป็นรายภาค ซึ่งพบว่าทุกๆ ภาคจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นแทบทั้งสิ้น ในอนาคตอากาศจะร้อนยาวนานและหนาวสั้นลง ขณะที่ปริมาณฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

ที่มา: สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม https://greennews.agency/?p=16229