ขนาดอักษร Facebook

การใช้ Green สินค้า/บริการ ในชีวิตประจำวัน

การใช้ Green สินค้า/บริการ ในชีวิตประจำวัน

สวมเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์ G

ขี่จักรยน/ขับรถ Eco car

ทำงานในสำนักงานสีเขียว

ใช้บริการร้านอาหารสีเขียว/ร้านผลิตภัณฑ์สีเขียว/ผลิตภัณฑ์สีเขียว

ภายในสำนักงาน

-อุปกรณ์สำนักงานฉลากกรีน

-บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีเขียว

-บริการทำความสะอาดสีเขียว

-ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์

ใช้บริการสถานีบริการน้ำมันสีเขียว

พักโรงแรมสีเขียว