ขนาดอักษร Facebook

ตราสัญลักษณ์ G (Green Production)

ตราสัญลักษณ์ G (Green Production)

กระบวนการประเมิน Green Production กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ทำอย่างไร?

1.รับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ

2.อบรมให้ความรู้ในด้านการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3.ตรวจประเมินเบื้องต้น และเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

4.ตรวจประเมินเพื่อรับรองสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.มอบตราสัญลักษณ์ G (Green Production) ให้กับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์

6.ประชาสัมพันธ์และจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์สำหรับการประเมิน

•ใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

•ลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีหรือวัตถุมีพิษ

•ใช้พลังงานอย่างประหยัดหรือใช้พลังงานสะอาด

•มีการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่

•และมีระบบการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต

เกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พัฒนาขึ้นโดยนำหลักการจัดการเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการลดมลพิษ ณ แหล่งกำเนิดมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี 3 ระดับ คือ

  - ระดับดีเยี่ยม ตราสัญลักษณ์ G สีทอง

  - ระดับดีมาก ตราสัญลักษณ์ G สีเงิน

  - ระดับดี ตราสัญลักษณ์ G สีทองแดง