ขนาดอักษร Facebook

สำนักงานสีเขียว (Green Office)

สำนักงานสีเขียว (Green Office)

กระบวนการประเมินสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการรับสมัครและการดำเนินโครงการ

  1. รับสมัครสำนักงานเข้าร่วมโครงการ
  2. ส่งเอกสารการประเมินตนเองเบื้องต้น ให้แก่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  3. คัดเลือกสำนักงานที่ผ่านการประเมินเบื้องต้น (ถ้าไม่ผ่าน สมัครเข้าร่วมโครงการในปีต่อไป)
  4. จัดอบรมสำนักงานที่เข้าร่วมโครงการ
  5. ตรวจเยี่ยมเพื่อให้คำแนะนำ และรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของสำนักงานที่เข้าร่วมโครงการ
  6. ตรวจประเมินสำนักงานเพื่อรับรองตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวระดับพื้นที่
  7. ตรวจประเมินสำนักงานที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม
  8. รับโล่สำนักงานสีเขียวในวันสิ่งแวดล้อมโลก