info@deqp.mail.go.th    02-298-5651
  
สำหรับผู้ดูแลระบบ   

มาตรฐานสีเขียว

องค์ความรู้ทั่วไป > มาตรฐานสีเขียว > รายละเอียด

 ไม่ระบุ 5 ปัจจัยสูงสุด ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   05 พฤษภาคม 2565    13    Admin

5 ปัจจัยสูงสุด ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด Infographic

 องค์ความรู้อื่นๆ

Copyright 2020 | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม