ขนาดอักษร Facebook

Green OTOP “ภูษาอาภรณ์จากทรัพยากรธรรมชาติ” ภายในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศอย่างมั่งคงและยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เศรฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว ประชาชนมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดยุทธศาสตร์กระทรวง ระยะ 20 ปี ด้านการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายแนวทางการผลิตและการบริโภคอย่างยังยืน (SDGs) เป็นกลไกลหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมุ่งสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคและเพิ่มช่องทางการตลาด (Green Market) รองรับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการที่จะผลิตและจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จึงได้จัดกิจกรรม “รณรงค์ส่งเสริมการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green OTOP) “ภูษาอาภรณ์จากทรัพยากรธรรมชาติ” ภายในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 12 – 20 สิงหาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 เมืองทองธานี โดยร่วมออกบูธผลิตภัณฑ์และจัดแสดงสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ผลิตภัณฑ์ Green Product จากผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายสิ่งแวดล้อม พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด “Green Market” ให้กับผู้ประกอบการ ได้มีพื้นที่รองรับผลิตภัณฑ์และสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ในระดับสากล และได้รับเกียรติจาก พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณเวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

 

ที่มา http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=201906