info@deqp.mail.go.th    02-298-5651
  
สำหรับผู้ดูแลระบบ   

เกี่ยวกับเรา

          SCP Data Center เป็นช่องทางดิจิทัลที่ให้บริการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่จัดทำโดยหน่วยงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งหวังให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ และสถานที่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลองค์ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสังคมเศรษฐกิจสีเขียวตามแนวทางพัฒนาประเทศหรือยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้อยู่ในรูปแบบการบริโภคอย่างยั่งยืนต่อไป

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 49 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-298-5651, 02-298-5636
โทรสาร : 02-298-5634
อีเมล : scpdatacenterdeqp@gmail.com
 

Copyright 2020 | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม